Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια καθαριστικού υλικού  πλυντηρίων κάδων μηχανικής αποκομιδής.