Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια καθαριστικού υλικού πλυντηρίων κάδων μηχανικής αποκομιδής.