Ο Δήμος Πετρούπολης, προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί  ο  Ζ΄ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Πετρούπολης και καλεί  τους  ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης,  δηλαδή έως την Πέμπτη 29  Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 180/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  10 Νοεμβρίου 2020,  ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης,  Εθν. Αντίστασης αρ. 61 – Πετρούπολη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση πραγμάτων έτους 2020, ημέρες εργάσιμες και ώρες 08:00. έως 14:00 (Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη – 2ος όροφος –  τηλ. 213 2024 486) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης (petroupoli.gov.gr). Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται  στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι  και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.

Αρχεία 

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη