Δείτε την πρόσκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς στις 23 Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, (αποστείλατε τη πρόθεση
συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας, από 12:30 έως 13:00 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486).

Αρχεία:
Πρόκληση της  5ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.