Δείτε την πρόσκληση της  24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Αρχεία:
Πρόκληση της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.