Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί το 8ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλ. έως τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 85/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 06 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης, Εθν. Αντίστασης αρ. 61 – Πετρούπολη.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει:
α) Να είναι εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πετρούπολης και συγκεκριμένα να είναι στην περιφέρεια του 8ου Νηπιαγωγείου Πετρούπολης, δηλ. στα Ο.Τ. που περικλείονται από τις οδούς Περικλέους – Γραβιάς – Τζαβέλλα – Ανατολικής Ρωμυλίας – Ρήγα Φεραίου – Θεσσαλίας – Τσακάλωφ – Χαλκοκονδύλη – Σκουφά – Αρτέμιδος.
β) Να είναι ισόγειο κτίριο, κατάλληλα διαμορφωμένο για τη στέγαση Νηπιαγωγείου, εμβαδού περίπου 120 τ.μ. και να αποτελείται:
– Χώρο υποδοχής γονέων – νηπίων.
– Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας.
– Ένα (1) γραφείο Νηπιαγωγών.
– Μια (1) αίθουσα για βοηθητικό χώρο – αποθήκη υλικού.
– Δύο (2) τουαλέτες νηπίων.
– Μια (1) τουαλέτα ενηλίκων και
– Ανάλογο αύλειο χώρο.
γ) Θα εκτιμηθεί εάν υπάρχει ήδη η διαρρύθμιση του χώρου.
δ) Να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία σε αυτό εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στην αριθμ. 37237/ΣΤ1/2-4-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 635 Β΄/27-04-2007), καθώς και σύμφωνα με όσα υποδείξει η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 18, παρ. 6 του Ν. 3467/2006,
ε) Να διαθέτει αύλειο χώρο, καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, μέσων σκιάσεως, θέρμανσης, ελαιοχρωματισμού, πυροπροστασίας, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.).
στ) Επίσης, το μίσθιο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη φοίτηση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή μίσθωση πραγμάτων έτους 2021, ημέρες εργάσιμες και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. (Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη – 2ος όροφος – τηλ. 213 2024 486) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης (www. Petroupoli.gov.gr). Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο email: protokolo@petroupoli.gov.gr, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας.