Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου και των γονέων του*
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης *
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων*
* Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης

Αρχεία
• Αίτηση εγγραφής ανύπαρκτου στα Μητρώα Αρρένων