Εγγραφή αδήλωτου (Μητρώο Αρρένων)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή αίτηση των γονέων αν είναι ανήλικος
2. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης
3. Υπεύθυνη δήλωση περί εγγραφής στο μητρώο Αρρένων του ενδιαφερομένου αν είναι ενήλικος, ή του πατέρα (ή της μητέρας) αν είναι ανήλικος.
4. Πιστοποιητικό εγγραφής αδήλωτου που εκδίδεται από τον δήμο όπου πρόκειται να εγγραφεί ο αδήλωτος *
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του πατέρα αν είναι ανήλικος *
6. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων*
7. Βεβαίωση περί μη εγγραφής του αδήλωτου, από το Δήμο στον οποίο ανήκαν προγενέστερα οι γονείς ή όπου υπάρχει εγγραφή των Μητρώων του πατέρα. *
8. Δύο φωτογραφίες (του αδήλωτου)
* Δικαιολογητικά τα οποία αναζητούνται και υπηρεσιακά
Αρχεία
• Αίτηση εγγραφής αδήλωτου στα Μητρώα Αρρένων