Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

          Ανακοινώνει

την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2021, συνολικού αριθμού τριών (3) Καθαριστών / Καθαριστριών, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών στη Δ/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου  του Δήμου μας ως εξής:

 

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα Σύμβασης
ΥΕ Καθαριστών /Καθαριστριών 3 2 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ 3  

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

 Για τις θέσεις των Υ/Ε Καθαριστών / Καθαριστριών:

– Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Εmail:aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 8/09/2021 έως και  την  10/09/2021 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

 

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση