Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία (ΤΗΛ: 213 2024484 – 213 2024426)
Η κατασκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων  διέπεται από την ακόλουθη νομοθεσία:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κτηριοδομικού Κανονισμού (Φ.Ε.Κ. 59/∆/1989), όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 367 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580Δ /1999).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.3α του Ν. 2696/99 περί «Κυρώσεως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ.1 του Ν.4203/13.
  3. Την αρ.52907/28.12.09 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

Από το στοιχείο 1 της αναφερόμενης νομοθεσίας, προκύπτει η ευθεία και άμεση υποχρέωση για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση του, έμπροσθεν από κάθε ακίνητο, πεζοδρομίου, από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη του ακινήτου αυτού.
Ο Δήμος μπορεί να υποκαταστήσει τις υποχρεώσεις του παρόδιου ιδιοκτήτη όσον αφορά το εν λόγω πεζοδρόμιο, εάν αυτό δεν έχει κατασκευαστεί ή επισκευαστεί ακόμα ή δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές που ισχύουν για την κατασκευή ή επισκευή του, απαιτώντας τη σχετική δαπάνη από τον ως άνω ιδιοκτήτη.
Σε κάθε περίπτωση, η επέμβαση του Δήμου έχει, αντίθετα με την ανωτέρω ευθεία και άμεση υποχρέωση των παρόδιων ιδιοκτητών, αναπληρωματικό (επικουρικό) χαρακτήρα.
Τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου, συνδράμουν με μικρές διορθώσεις επί των πεζοδρομίων (λακκούβες, κλείσιμο θέσης για φύτευση δέντρου, σπασμένες πλάκες σε μικρή έκταση, σπασμένο κράσπεδο κ.α.)  προκειμένου να άρουν καταστάσεις  επικινδυνότητας, έπειτα από απλή γραπτή αίτηση του δημότη προς την τεχνική υπηρεσία και  την ανάλογη αυτοψία από τεχνικούς υπαλλήλους, για να διαπιστωθεί η δυνατότητα επέμβασης από το Δήμο.
Σε περίπτωση ολικής κατασκευής ή ανακατασκευής πεζοδρομίου, ή επισκευής μεγάλης έκτασης, ο δημότης οφείλει, βάσει του 1 και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες (με α.α.11) του Τμήματος Υδραυλικών Έργων και Οδοποιίας – Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας, όπως αυτές καθορίζονται  στον ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ2636/Β/3.10.14), να ζητήσει να εκδοθεί από την ανωτέρω αρμόδια Υπηρεσία σχετική άδεια διαμόρφωσης πεζοδρομίων, η οποία θα παρέχει οδηγίες και τις σχετικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα στοιχεία 2 και 3 της κείμενης νομοθεσίας.
Για την έκδοση άδειας διαμόρφωσης πεζοδρομίου απαιτείται:

  • Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
  • Φωτοτυπία τοπογραφικού σχεδίου από την εκδοθείσα άδεια στην Πολεοδομία.

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Στη συνέχεια  η Τεχνική Υπηρεσία διενεργεί αυτοψία στο συγκεκριμένο σημείο και εκδίδει τη σχετική άδεια.
Για την περίπτωση που ο δημότης επιθυμεί να κατασκευάσει ο δήμος το πεζοδρόμιο έμπροσθεν από το ακίνητό του,  η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

  • Υποβολή αίτησης (έντυπο αίτησης για πεζοδρόμια ή αποχέτευση) προς την Τεχνική Υπηρεσία με αναγραφή του ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου.
  • Φωτοτυπία τοπογραφικού σχεδίου από την εκδοθείσα άδεια στην Πολεοδομία.
  • Επίσημο έγγραφο το οποίο να αποδεικνύει το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου.

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Στη συνέχεια  η Τεχνική Υπηρεσία  αρχειοθετεί το αίτημα κατάλληλα προκειμένου να ικανοποιηθεί σε μελλοντική εργολαβία μέσω του Τεχνικού Προγράμματος, ενώ ο δημότης θα χρεωθεί το κόστος κατασκευής του πεζοδρομίου.