Χορήγηση υπεύθυνης δήλωσης για Ηλεκτροδότηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1.   Άδεια οικοδομής
2.   Κατόψεις εγκεκριμένες
α) όλων των χώρων που πρόκειται να ηλεκτροδοτηθούν και
β) εκείνων που ήδη ηλεκτροδοτούνται
3.   Υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης (υ.δ.ε.) από ηλεκτρολόγο η μηχανικό, με πλήρη στοιχεία και αριθμό παροχής (στοιχεία καταναλωτή) από τη ΔΕΗ.
4.   Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ κοινοχρήστων και αν δεν υπάρχει, λογαριασμούς ΔΕΗ όλων των χώρων που ήδη ηλεκτροδοτούνται .
5.   Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
6.   Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτησίας (παρ. 5 & 15 αρθ. 24 ν. 2130/93)
7.   Συμβόλαιο
8.   Ε9 (για ημιτελές κτίριο με άδεια οικοδομής πέραν των 7 χρόνων).
9.   Πληρωμή του Τ.Α.Π αν υπάρχει οφειλή.
10. Έλεγχος οφειλών του ακινήτου.
11. Βεβαίωση τακτοποίησης
Σημείωση :
α) με την έκδοση του 1ου λογαριασμού της ΔΕΗ, ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση ιδιοκτησίας (ν. 2130/93 αρθρ. 24 παρ. 5) μέσα σε προθεσμία δυο(2) μηνών.
Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε οτι σύμφωνα με τον Ν. 25/75 «περί υπολογισμού και τρόπου είσπραξης δημοτικών & κοινοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», καθώς και το 83412/223/24.7.91 έγγραφο της δ/νσης οικονομικών των Ο.Τ.Α. με το οποίο μας κοινοποιήθηκε η αριθμ.886/87 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών , στο τέλος καθαριότητας & φωτισμού υπάγονται :
α) όλοι οι στεγασμένοι χώροι των κτιρίων
β) οι πυλωτές
γ) τα μπαλκόνια «σε εσοχή» των κτιρίων –και οι ημιυπαίθριοι χώροι
δ) τα κλιμακοστάσια, είσοδοι , πλατύσκαλα
ε) στα καταστήματα υπολογίζεται και το πατάρι, εφόσον υπάρχει και γενικά οι ακάλυπτοι χώροι που χρησιμοποιούνται για επαγγελματικό σκοπό.
Όλα τα παραπάνω απαιτούνται στη β΄ φάση δηλ. Στη σύνδεση και όχι στη χορήγηση των παροχών απο τη ΔΕΗ που προηγείται.
Στις πολυκατοικίες που έχουν τέσσερα (4) η περισσότερα διαμερίσματα ή καταστήματα, απαιτείται η πρόβλεψη εσοχής υποδοχής κάδου απορριμμάτων (244/2000 απόφαση Δ.Σ.)