Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, oτι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Iατρό, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου (με βάρδιες εναλλάξ).
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της έως και 31/05/2022.
Ο Ιατρός θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
➢ Πτυχίο Ιατρικής Σχολής.
➢ Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος.
➢ Εργασιακή Εμπειρία

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi@petroupoli.gov.gr, για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών, ήτοι από 11/09/2021 έως και 13/09/2021.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

➢ Τίτλοι σπουδών
➢ Άδεια άσκησης επαγγέλματος
➢ Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
➢ Βιογραφικό Σημείωμα
➢ Βεβαιώσεις εμπειρίας

Επιλογή Υποψήφιων
Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση της Αντιδημάρχου Πετρούπολης. Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο (εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση).

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση