Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για υπηρεσίες αθλητισμού από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

  ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός

απασχόλησης

 

      Τόπος  Εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

200 Δήμος Πετρούπολης
(Για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις) 
ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
(Ειδικότητα Ευρωστία και Υγεία)
Έως 12 Μήνες 1
201 Δήμος Πετρούπολης
( Για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις) 
ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
( Ειδικότητα Πετοσφαίριση)
Έως 12 Μήνες 1
202 Δήμος Πετρούπολης
( Για το Κολυμβητήριο) 
ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
(Ειδικότητα Ναυαγοσώστης )
Έως 12 Μήνες 2
203 Δήμος Πετρούπολης
(Για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις) 
ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
(Ειδικότητα Κολύμβηση)
Έως 12 Μήνες 1

 

 

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη Αττικής ΤΚ 13231, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών–Τμ. Ανθρώπινου Δυναμικού,
υπόψιν ΚαςΡουστέμη Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας 213 2024473 – 213 2024438 – 213 2024451).

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 30/07/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 9/08/2021.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση
Παράρτημα Ανακοίνωσης