Δείτε τις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο ανάρτησης πράξεων της Δημόσιας Διοίκησης “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Εξερευνήστε ή Αποθηκεύστε τον αντίστοιχο πίνακα των αποφάσεων.