ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2021»

Σε απάντηση ερωτήματος της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» διευκρινίζουμε ότι:

1) ΕΡΩΤΗΜΑ: Στην υπ’ αριθ. 12466/15-04-2021 διακήρυξη αναφέρεται στο άρθρο 1.4 Κριτήριο
Ανάθεσης «Η κατακύρωση θα γίνεται στο μειοδότη που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για την
ομάδα για την οποία θα συμμετέχει». Στην μελέτη 5/2021 στο άρθρο 4 – Αξία και τρόπος
εκτέλεσης της σύμβασης αναγράφεται ότι « .. Θα ανακηρυχθεί ένας ανάδοχος για το σύνολο της
μελέτης…». Τι από τα δύο ισχύει.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ισχύει η μελέτη, θα ανακηρυχτεί ένας ανάδοχος. Στην μελέτη δεν υπάρχουν
ομάδες.

2) ΕΡΩΤΗΜΑ: Αναφορικά με το χρόνο ισχύος της προσφοράς υπάρχουν δύο διαφορετικές
αναφορές στην υπ’ αριθ. 12466/15-04-2021 διακήρυξη. Στο άρθρο 1.4.3 –Περιεχόμενο φακέλου
Δικαιολογητικών Συμμετοχής στην παράγραφο 1 πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση για το
χρόνο ισχύος της προσφοράς (120 ημέρες). Στην παράγραφο 1.4.5 – Χρόνος Ισχύος των
προσφορών αναφέρεται ότι «οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών μηνών.»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημέρες.

3) ΕΡΩΤΗΜΑ: Σχετικά με τον τρόπο πληρωμής στην παράγραφο 4.1 – Τρόπος Πληρωμής –
Κρατήσεις της υπ’ αριθ. 12466/15-04-2021 διακήρυξης αναφέρεται ότι η πληρωμή του αναδόχου
θα γίνεται τμηματικά, ενώ στο άρθρο 10 – Πληρωμή Αναδόχου της μελέτης 5/2021 αναφέρεται η
ισχύς του Ν.4261/2014.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4261/2014,
στο οποίο ορίζεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο με την καταβολή ολόκληρου του
οφειλόμενου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση
του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης.
Πετρούπολη 22.04.21
Αρ. Πρωτ.: 13370
ΠΡΟΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου
Πετρούπολης
Τμήμα Προμηθειών

4) ΕΡΩΤΗΜΑ: Σχετικά με τον προϋπολογισμό, στις σελίδες 1 και 2 της διακήρυξης αναφέρεται
ολογράφως ποσό 33.400€ ενώ αριθμητικώς 34.841€. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 34.841€.

5) ΕΡΩΤΗΜΑ: Η κάλυψη «Αστική Ευθύνη μεταφερόμενων φορτίων» αφορά τις Υλικές Ζημιές και
Σωματικές βλάβες που θα προκληθούν από το μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Και από τα δύο.

6) ΕΡΩΤΗΜΑ: Τι ακριβώς πρέπει να περιλαμβάνει η κάλυψη που αναφέρεται ως «αστικής
ευθύνης (εξαίρεση άρθρου 25 και 26 Ν.Δ.489/76).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η συγκεκριμένη πρόταση εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στη μελέτη και δεν
αντιστοιχεί σε αιτούμενη παροχή.

7) ΕΡΩΤΗΜΑ: Αναφορικά με την Οδική Βοήθεια Βαρέων οχημάτων θα θέλαμε να διευκρινιστεί
εάν αφορά μόνο τα Λεωφορεία, ΦΙΧ, ΑΠΟΡΡΙΜΜ ή και τα Μηχανήματα Έργου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αφορά και τα μηχανήματα έργου άνω των 3,5 τόνων.

8) ΕΡΩΤΗΜΑ: Επιπλέον σε τρία μηχανήματα έργου και συγκεκριμένα στα ΜΕ101324, ΜΕ60413
και ΜΕ112784 ζητείται η κάλυψη της Οδικής Βοήθειας. Η συγκεκριμένη κάλυψη όπως
αναφέρεται αφορά την Οδική Βοήθεια για τα Βαρέα Οχήματα, δηλαδή θα εμπίπτουν στα 5
περιστατικά ετησίως;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν εμπίπτουν στα 5 περιστατικά. Τα οχήματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία
Βαρέων οχημάτων.

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε τα παραπάνω στο ανάλογο έγγραφο.
Το οποίο θα δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ