Διευθυντής

Γραμματεία Διεύθυνσης

Το Γραφείο παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς την εν λόγω διεύθυνση και τα Τμήματά της (πλην του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών Δόμησης που διαθέτει το δικό του αυτόνομο Γρα¬φείο Γραμματειακής Υποστήριξης) και έχει συγκεκριμένα τις κάτωθι αρμοδιότητες:
– Τηρεί πρωτόκολλο διακίνησης εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
– Διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία, δακτυλογραφεί και εκτυπώνει κείμενα.
– Φροντίζει για την παραγωγή φωτοαντιγράφων, για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) κτλ.
– Δέχεται και επεξεργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες των προϊσταμένων τμημάτων και των μηχανικών που επιβλέπουν τα έργα, την αλληλογραφία που αφορούν αυτά.
– Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.
– Τακτοποιεί και ενημερώνει διαρκώς το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο.
Ενημερώνει τους αντίστοιχους φακέλους με την εξέλιξη κάθε έργου.