Δαπάνες επανελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών ακινήτων – σχολικών συγκροτημάτων και έκδοσης των απαιτούμενων ΥΔΕ.

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της δαπάνης που θα καταβληθεί.
Προϋπολογισμός 38.760,00€
CPV 71630000-3. ΑΑΥ 354 , 355/05-02-2020 ΚΑ 00.6491.0002 και 00.6491.0004 αντίστοιχα.
Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ Τετάρτη 11/3/2020.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Πετρούπολης Κ.Βάρναλη 76-78Τ.Κ. 13231 μέχρι την Παρασκευή 20/03/2020 ή μπορεί να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι Δευτέρα 23/03/2020 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78.
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης
2. Διακήρυξη
3. Μελέτη
4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5. ΤΕΥΔ