Εγγραφή Αλλοδαπών που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με Πολιτογράφηση.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας
3. Πρακτικό ορκωμοσίας
4. Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εφόσον υπάρχει γάμος) μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας
6. Πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένη επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό
7. Πιστοποιητικά γεννήσεως παιδιών μεταφρασμένα επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπα (ξενόγλωσσα) έγγραφα με σφραγίδα γνησιότητας, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό
8. Για τους άνδρες πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
9. Για συζύγους Ελλήνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής του συζύγου
10. Εφόσον τα τέκνα έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα απαιτείται να προηγηθεί η καταχώριση της απόφασης απόκτησης της ιθαγένειας στο αρμόδιο ληξιαρχείο.
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης εγγραφής αλλοδαπού λόγω απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας