Αυτοτελές Γραφείο Ληξιαρχείου

1. Τηρεί και ενημερώνει τα  ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
2. Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
3. Εκδίδει  αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
4. Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
5. Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες.
6. Αποστέλλει αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου στα ταμεία ασφάλισης των θανόντων και στα οικεία αστυνομικά τμήματα τις ταυτότητες των θανόντων.
7. Εκδίδει τις άδειες ταφής.
8. Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου,μεριμνά για την τέλεση των γάμων και καταχωρεί στο βιβλίο τέλεσης πολιτικών γάμων.