Νομική Υπηρεσία

 
Οι Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι (Δικηγόροι), οι οποίοι έχουν προσληφθεί για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, που απασχολούνται με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία, παρέχουν νομική υποστήριξη προς αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων του Δήμου.
Γραμματεία:
Παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς την Υπηρεσία και τους Νομικούς Συμβούλους:
– Παρακολουθεί τη διακίνηση της αλληλογραφίας  , τηρεί βιβλίο πρωτοκόλλου, πρωτοκολλεί την  εισερχόμενη αλληλογραφίας  και  εκτελεί κάθε εργασία.
– Διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την αλληλογραφία, δακτυλογραφεί και εκτυπώνει τα αναγκαία κείμενα, προβαίνει στην παραγωγή φωτοαντιγράφων, αποστολή και λήψη μηνυμάτων τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail),  κλπ.
– Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών και νομικών υποθέσεων για τις ανάγκες της  Υπηρεσίας.
– Τακτοποιεί και ενημερώνει διαρκώς το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο.
– Συγκεντρώνει και κωδικοποιεί  όλες τις διατάξεις, εγκυκλίους, διατάγματα κλπ που αφορούν την Υπηρεσία.
– Ο υπάλληλος που θα ασκεί χρέη  γραμματέα  θα ορίζεται με απόφαση Δημάρχου και θα εποπτεύεται από τον προϊστάμενο ή τον εκτελούντα  χρέη προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Ο προϊστάμενος ή εκτελών χρέη προϊσταμένου ειδικότερα:
– Ελέγχει την εισερχόμενη αλληλογραφία (διοικητικά έγγραφα, αιτήματα υπηρεσιών για γνωμοδοτήσεις, δικόγραφα, κλήσεις για Δικαστήρια, αποφάσεις δικαστηρίων, αιτήματα πολιτών κ.λ.π.), τα κατανέμει μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των Δικηγόρων – Νομικών Συμβούλων (Δικηγόρων), παραδίδοντας τον αντίστοιχο φάκελο της υπόθεσης και αναθέτει το χειρισμό της μέχρι πέρατος αυτής με παραστάσεις στα Δικαστήρια ή διοικητικές αρχές.
– Σε περίπτωση κωλύματος του Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου στον οποίο έχει ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης  εκ λόγων ανωτέρας βίας (υγείας, ιδιαίτεροι προσωπικοί λόγοι, που συνιστούν και λόγο εξαίρεσης από την υπόθεση ή προσωπική επαγγελματική υπόθεση), ο προϊστάμενος ή εκτελών χρέη προϊσταμένου. αναθέτει τον χειρισμό της υπόθεσης σε  άλλο Δικηγόρο – Νομικό Σύμβουλο της Υπηρεσίας.
– Εποπτεύει, αξιολογεί και κατευθύνει το προσωπικό της γραμματείας και μεριμνά για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διατήρηση αρμονικών εργασιακών σχέσεων.
– Μεριμνά για τη στελέχωση, την οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Νομικής Υποστήριξης (Νομικής Υπηρεσίας), ώστε να υλοποιούνται αποτελεσματικά οι κατά περίπτωση αποφάσεις ή εντολές και να επιτελείται στο ακέραιο το έργο της.
– Φροντίζει για την απρόσκοπτη συνεργασία της Νομικής Υπηρεσίας με τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να εκπληρώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι περιοδικοί στόχοι του Δήμου.
Ειδικότερα οι αρμοδιότητες της Νομικής Υπηρεσίας ορίζονται:
– Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα της διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κ.λ.π.) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου,  κατόπιν γραπτού αιτήματος των οργάνων αυτών.
– Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους, κατόπιν γραπτού αιτήματος των υπηρεσιών αυτών, το οποίο θα συνοδεύεται με Διοικητικό φάκελο, όπου θα υπάρχουν απαραίτητα και οι απόψεις της Αρμόδιας Υπηρεσίας.
– Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο, κατόπιν γραπτού αιτήματος των αρμόδιων υπηρεσιών.
– Ελέγχει νομικά τις συμβάσεις που καταρτίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου, που καταρτίζουν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
– Εκπροσωπεί το Δήμο κατόπιν σχετικής εντολής από τα αρμόδια όργανα σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός Δικαστηρίων και Διοικητικών Αρχών ή Επιτρόπων, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
– Παρακολουθεί  τη σχετική νομοθεσία και νομολογία, τηρεί  και επικαιροποιεί  αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
– Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
– Παρέχει τις υπηρεσίες της στο κατάστημα του οικείου ΟΤΑ για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε  υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες,εφ΄όσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών, διοικητικών αρχών και δεν υποχρεούται στην τήρηση του ωραρίου,που ισχύει για τους Δημοτικούς Υπαλλήλους.
– Οι διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. για τη χορήγηση και τη διάρκεια κανονικών και αναρρωτικών αδειών εφαρμόζονται αναλόγως και για τους Δικηγόρους – Νομικούς Συμβούλους.
– Έχει την ευθύνη της νομικής υπεράσπισης των υπαλλήλων του Δήμου για καθαρά υπηρεσιακές υποθέσεις.
– Ο προϊστάμενος ή εκτελών χρέη προϊσταμένου ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου, για την αποτελεσματική και αποδοτική εκπαίδευση των λειτουργιών της Νομικής Υποστήριξης (Νομικής Υπηρεσίας) προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες, έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι του Δήμου σε συνδυασμό με την καλύτερη νομική τους διασφάλιση.