Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Πρόσληψη  προσωπικού δεκαπέντε (15) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2)  μηνών και 15 ημερών, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονικό διάστημα (Μήνες)
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων         4 2 1/2
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας      11 2 1/2
ΣΥΝΟΛΟ      15  

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.
Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.
Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email 2mreq@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από 17/03/2020 έως 19/03/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους  τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Αρχεία:
Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.