Πρόθεση σύναψης σύμβασης μίσθωσης  έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ιατρών, για την παροχή υπηρεσιών στο Δήμο Πετρούπολης και ειδικότερα για την ιατρική παρακολούθηση των αθλουμένων στο Κολυμβητήριο του Δήμου.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως έντεκα (11) μήνες. Ο συμβασιούχος δεν θα δικαιούται αμοιβή κατά τη διάρκεια που δεν θα έχει αντικείμενο.
Ο Ιατρός θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τυπικά προσόντα:
➢ Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
➢ Την απαιτούμενη άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική αρχή.
➢ Την απαιτούμενη βεβαίωση ιδιότητας μέλους του οικείου Ιατρικού Συλλόγου.
➢ Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
➢ Εργασιακή Εμπειρία.

Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Η παρούσα ανακοίνωση, θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Επίσης θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πετρούπολης και στον διαδικτυακό του τόπο (https://petroupoli.gov.gr).
Επιπλέον, θα αναρτηθεί και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη Αττικής, Τ.Κ. 13231, απευθύνοντας την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Ρουστέμη Μαρίας (τηλ. Επικοινωνίας 213 2024473 – 213 2024438 – 213 2024451), για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών, από 15/04/2024 έως και 19/04/2024.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων στη περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Επιλογή Υποψηφίων
Η επιλογή των υποψηφίων, θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί με απόφαση της αρμόδιας Αντιδημάρχου Πετρούπολης, αφού θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο (εμπειρία).

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληφθέντων στο κατάστημα και στον διαδικτυακό τόπο.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.

 

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση