Ζωντανή μετάδοση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13.03.2024)

Περίληψη διακήρυξης ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας.

     Ανοικτή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του χώρου  θεάτρου «ΠΕΤΡΑΣ», αποτελείται από ένα κτίσμα με οροφή από ελλενίτ, διαστάσεων 6,10μ.χ5,30μ. έχει χρήση κυλικείου, συνολικού εμβαδού 32,33 τ.μ.
     Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των #3.500,00 ευρώ # (τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ) ανά μήνα  πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε 5 (πέντε) μήνες.
     Η δημοπρασία θα γίνει στις  13-5-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. ( Η υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολογητικών από τις 09:00 έως 11:00  13/5/2024 στο πρωτόκολλο του Δήμου Κώστα Βάρναλη 76-78), στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 61,  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 , της παρ. 2δ του άρθρου 103 του Ν.3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1ε του αρθρ. 72 του Ν.3852/2010 και τους όρους που ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή με την αρ.132/2024 απόφασή της.
     Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ένα δέκατο (1/10) επί του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς υπολογιζόμενου  ήτοι  # 1.750,00 # ευρώ ( χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ ).

     Για περισσότερες πληροφορίες οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ΤΗΛ 21320244443-449.

 

Αρχεία:

Περίληψη διακήρυξης.