Ζωντανή μετάδοση της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13.03.2024)

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης ανακοινώνει, ότι αναζητείται χώρος για τη στέγαση του ΚΕΠ Πετρούπολης, με τις προϋποθέσεις που αναλυτικά αναγράφονται στην παρακάτω ανακοίνωση.

Κατόπιν τούτου ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας ΕΙΚΟΣΙ (20) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης.

 

Αρχεία:

Ανακοίνωση αναζήτησης ακινήτου.