6η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

Με την υπ’ αριθμόν 9/2023 απόφαση της η Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2023.

Αρχεία:
Απόφαση 09/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής.