1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.

Με την υπ’ αριθμόν 1/2023 απόφαση της η Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2023.

Αρχεία:
Απόφαση 01/2023 της Εκτελεστικής Επιτροπής.