Πρόσληψη προσωπικού για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Πετρούπολης.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Πετρούπολης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό ανακοίνωσης  34169/02-08-2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: aitisi@petroupoli.gov.gr

Μαζί  με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας σε αρχεία τύπου .pdf (Μέγιστο μέγεθος του συνόλου των αρχείων ανά email είναι τα 10 ΜΒ). Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από  03-08-2023 έως και 17-08-2023 στις 23:59.

 

 

Αρχεία:
Ανακοίνωση
Παράρτημα 
Αίτηση