Πρόσληψη ενός (1) Παιδιάτρου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Παιδιάτρου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Τμήμα Παιδικών Σταθμών της Δ/νσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοιν. Πολιτικής
του Δήμου Πετρούπολης, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Η απαιτούμενη άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από την αρμόδια διοικητική αρχή.
γ) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας ή τίτλος ιατρικής ειδικότητας (η ειδικότητα ορίζεται από τον φορέα).
δ) Η απαιτούμενη βεβαίωση ιδιότητας μέλους του οικείου Ιατρικού Συλλόγου και
ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ίδιου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 67 ετών.
2. Να έχουν τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης.
3. Να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του Ν. 3528/2007 (Α΄26), με την επιφύλαξη της παρ.6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994 (Α΄65).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Πτυχίο με βάση τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του ο Αντιδήμαρχος Πετρούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Εmail: aitisi@petroupoli.gov.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 05/01/2023 έως και την 08/01/2023 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

   

Αρχεία:
Αναλυτική Ανακοίνωση
Αίτηση