Ο Δήμαρχος Πετρούπολης, Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας – τιμής για την προμήθεια και εγκατάσταση
λύσεων καινοτομίας για την ανάδειξη του ανοιχτού θεάτρου Πέτρας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 199.874,10 € πλέον Φ.Π.Α. (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 247.843,88 €), με κωδικούς CPV : 32510000-1, 32344210-1, 72212000-4, 48422000-2, 38820000-9, 72415000-2.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/09/2023 στις 14:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : 04/10/2023 στις 11:00.

Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (Συστ. Αριθμός: 217154) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στον ως άνω σύνδεσμο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ήτοι € 3.997,48 ευρώ ( τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά).
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού