Ο Δήμαρχος Πετρούπολης,
διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «κάτω των ορίων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 113.358,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24% (ποσού 27.205,94), ήτοι συνολικού ποσού 140.564,04 € , με κ ωδικούς CPV : 18141000-9, 18143000-3, 18130000-9, 18221000-4, 1813000-9, 18142000-6, 18441000-2, 18130000-9, 35113440-5, 34328300-5, 35111400- 9, 44611200-8, 31650000-7, 18831000-3, 18221000-4, 18830000-6.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 13 τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή / και για το σύνολο αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα περιλαμβάνει το σύνολο των αναφερόμενων ειδών ανά τμήμα.
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται να καταθέσουν δείγματα εις διπλούν (δείγμα-αντίδειγμα) κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, επί ποινή αποκλεισμού.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/12/2023 στις 14:00.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών : 15/12/2023 στις 11:00.
Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www . promitheus . gov . gr του ως άνω συστήματος (Συστ.Αριθμός: 267137) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ www.promitheus.gov.gr., στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά
στον ως άνω σύνδεσμο.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό αντιστοιχεί σε ποσοστό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας (χωρίς Φ.Π.Α) ήτοι € 2.267,16€ (δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών).
Αναλυτικά: 1ο ΤΜΗΜΑ: 596,39€, 2ο ΤΜΗΜΑ: 431,22€, 3ο ΤΜΗΜΑ: 40,50€, 4ο ΤΜΗΜΑ: 34,12€, 5ο ΤΜΗΜΑ : 182,40€, 6ο ΤΜΗΜΑ: 30,00€, 7ο ΤΜΗΜΑ: 55,00€, 8ο ΤΜΗΜΑ: 31,98€, 9ο ΤΜΗΜΑ: 177,20 €, 10ο ΤΜΗΜΑ: 229,20€, 11ο ΤΜΗΜΑ: 198,44€, 12ο ΤΜΗΜΑ: 14,40€, 13ο ΤΜΗΜΑ: 246,32€.
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Αρχεία:

Αρχεία διαγωνισμού