6η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

Με την υπ’ αριθμόν 8/2022 απόφαση της η Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2022.

Αρχεία:
Απόφαση 8/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής