Με την υπ’ αριθμ. 87/2022 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πετρούπολης κήρυξε άγονη την ανοικτή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ και διαβίβασε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου η μίσθωση ακινήτου να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 περί απευθείας μίσθωσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 25/2022 πράξη του αποφάσισε την απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Κατόπιν τούτου ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας ΔΕΚΑ (10) ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης (05-04- 2022).

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 

Αρχεία:

Ανακοίνωση