Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο
Πρόσληψη οδηγών απορριμματοφόρων και εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων.

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει, την πρόσληψη  προσωπικού, δύο (2) οδηγών απορριμματοφόρων με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ και εννιά (9) εργατών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι την 5η Ιουλίου 2021, με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών  εποχιακών αναγκών  και ειδικότερα την πρόσληψη:

Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων
ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων

με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ

2

 

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Συνοδών Απορριμματοφόρων

9

ΣΥΝΟΛΟ

11

 

Οι  υποψήφιοι  πρέπει να  έχουν  ηλικία  από 18 έως 65  ετών.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για τις θέσεις των Οδηγών Απορριμματοφόρων με Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ ΥΕ:

  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Γ’ Δίπλωμα & ΠΕΙ

Για τις θέσεις των εργατών καθαριότητας συνόδων απορριμματοφόρων:

  • Δεν απαιτούνται   ειδικά τυπικά  προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι  μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν  υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο  όψεων  της αστυνομικής τους  ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Βεβαίωση ανεργίας  του Ο.Α.Ε.Δ.

Η Επιλογή αξιολόγησης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Δήμαρχος Πετρούπολης.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail dioikitiki@petroupoli.gov.gr  (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματά σας) αίτηση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την Πέμπτη 14/01/2021 και ώρα 23:59, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους  τα ανωτέρω προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.