Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,  προκηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλ. έως την 6η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης δημοπρασίας, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 347/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πετρούπολης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης, Εθν. Αντίστασης αρ. 61 – Πετρούπολη.

Ενημερωθείτε από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

 

Αρχεία:

Ανακοίνωση