Τα θερμά τους συλλυπητήρια εκφράζουν ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ Σ.Μ.Ε. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ.

Ο Δήμος Πετρούπολης, προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Παιδίατρο, για την παροχή ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών και την παροχή συμβουλών, των
επτά (7) Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πετρούπολης.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
– Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής, με την ειδικότητα του Παιδιάτρου.
– Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
– Εργασιακή Εμπειρία.

Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από το Δήμαρχο Πετρούπολης. Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους, στο prosopiko@petroupoli.gov.gr, από 7/01/2021 έως και 11/01/2021.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
– Βιογραφικό
– Τίτλοι σπουδών
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος
– Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
– Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας

 

Αρχεία:

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.
Κατεβάστε την αντίστοιχη αίτηση.