ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει την ακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα ¨Προμήθεια Στεγάστρων Στάσεων Λεωφορείων¨ (αριθμός μελέτης 28/2020 της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔAΜ 20REQ006736575), προϋπολογισμού 39.556,00 €, λόγω ασυμφωνίας του Περιγραφικού Τιμολογίου και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης.