Προμήθεια μηχανημάτων έργου.
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά ομάδα ειδών του διαγωνισμού με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης τα οποία ορίζονται ανά είδος στην υπ αριθμ 16/2020 μελέτης του Δήμου για την: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου » συνολικής εκτιμώμενης αξίας 250.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με κωδικούς CPV: 42924730-5 και 34144431-8.
Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 ομάδες. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά για το σύνολο των ειδών που απαρτίζουν κάθε μια ομάδα ξεχωριστά.
ΟΜΑΔΑ Α : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΖΕΣΤΟΥ – ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Συστημικός αριθμός : ΕΣΗΔΗΣ 92123 .
ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4m3. Συστημικός αριθμός: ΕΣΗΔΗΣ 92120
Ο χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε (120) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ημερομηνία δημοσίευσης ΚΗΜΔΗΣ ΕΣΗΔΗΣ : 15/05/2020
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/05/2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/06/2020 και ώρα 15:00μ.μ
Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 11/06/2020 και ώρα 12:00
Ισχύς των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (9) μηνών με δυνατότητα παράτασης (9) μήνες. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Αρχεία:
. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1. Διακήρυξη
2. Μελέτη
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑ A KAI Β
4. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α
5. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Β
6. ΤΕΥΔ.