ΕΝΑΡΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ»

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

 1. Ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα (με κωδικούς taxisnet) χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική δ/νση www.epidomagennisis.gr ή
 2. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 88Α & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΤΗΛ: 2105065885) ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 9:00 – 13:00

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού για το οποίο θα χορηγηθεί το επίδομα.
 • Αντίγραφο απαιτούμενων πράξεων διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό σημείωμα), καθώς και των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) .
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής σε ισχύ.
 • Πρόσφατη βεβαίωση ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλουν δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την οικογενειακή τους κατάσταση ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της πράξης συμβίωσης σε ανάλογη περίπτωση. Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος είναι πολίτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζει επιπρόσθετα βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη Κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • IBAN Τραπεζικού Λογαριασμού (Δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email) (Δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Κινητό τηλέφωνο (Δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Δ/νση κατοικίας αιτούντος (Δεν απαιτείται έγγραφο)
 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προκύψει κατά την διάρκεια του ελέγχου από τον αρμόδιο υπάλληλο του Κέντρου Κοινότητας (π.χ. άδεια παραμονής συζύγου κ.λ.π.)

 

 • Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αρχή της αλλοδαπής, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα και να φέρουν επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (apostile)
 • Οι αλλοδαπές μητέρες ή το άτομο που ασκεί την επιμέλεια, θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα από το 2012.

Στην περίπτωση που έχει αποβιώσει η μητέρα, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει ληξιαρχική πράξη θανάτου της μητέρας.
Στην περίπτωση διαζυγίου με τέκνα, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει δικαστική απόφαση ή σχετική διαταγή ανάθεσης σε επιτροπεία ή επιμέλειας ή συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου ( όπου απαιτείται).
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ»