ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Η μεταβολή στοιχείων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με την  γνωστοποίηση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 για τους εξής λόγους :

 • Αλλαγή φορέα δραστηριότητας (ονόματος, επωνυμίας) εντός 10 ημερών από τη δήλωση στην Εφορία και μεταβολή στοιχείων για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή μέλους των εταίρων για εταιρείες)
 • Αλλαγή έδρας καταστήματος
 • Προσθήκη δραστηριότητας ή αλλαγή δραστηριότητα
 • Προσθήκη χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων
 • Προσθήκη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου
 • Προσθήκη πώλησης αλκοόλ
 • Παύση κάποιας από τις δραστηριότητες του καταστήματος

 

 1. ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΦΥΣΙΚΟ Ή ΝΟΜΙΚΟ)

Στη περίπτωση αυτή ενεργούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τα δύο εμπλεκόμενα μέλη (ο παλαιός και ο νέος φορέας).
ΒΗΜΑ 1ο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από το Δήμο

 1. Αίτηση βεβαίωσης εγκατάστασης του νέου φορέα (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του οικήματος (όταν δεν υπάρχει κανονισμός) ή του ενδιαφερόμενου (όταν υπάρχει κανονισμός o oποίος και προσκομίζεται) με το γνήσιο της υπογραφής (χορηγείται από την υπηρεσία).
 3. Βεβαίωση Χρήσης Γης από την Πολεοδομία.

ΒΗΜΑ 2ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr  από τον νυν φορέα.
(όταν δεν εχει γίνει ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης στο σύστημα και το κατάστημα έχει αδειοδοτηθεί με τον προηγούμενο νόμο).
ΒΗΜΑ 3ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΥΝ ΦΟΡΕΑ
Στον κατάλογο Γνωστοποιήσεων επιλέγει την γνωστοποίηση και κάνει αλλαγή φορέα δραστηριότητας συμπληρώνοντας τα στοιχεία του νέου φορέα (η γνωστοποίηση είναι σε εκκρεμότητα).
ΒΗΜΑ 4ο : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ.
 

 1. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ, ΑΛΛΑΓΗ)

 
ΒΗΜΑ 1ο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από το Δήμο

 1. Αίτηση βεβαίωσης εγκατάστασης του φορέα (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία).
 2. Διάγραμμα (σκαρίφημα) της περιοχής που να δείχνει το οικοδομικό τετράγωνο και την ακριβή διεύθυνση του καταστήματος.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του οικήματος (όταν δεν υπάρχει κανονισμός) ή του ενδιαφερόμενου (όταν υπάρχει κανονισμός o oποίος και προσκομίζεται) με το γνήσιο της υπογραφής (χορηγείται από την υπηρεσία).
 4. Βεβαίωση χρήσης γης από την πολεοδομία.

ΒΗΜΑ 2ο :ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ (όταν δεν εχει γίνει ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης στο σύστημα και το κατάστημα έχει αδειοδοτηθεί με τον προηγούμενο νόμο).
ΒΗΜΑ 3ο : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ        
Στον κατάλογο Γνωστοποιήσεων επιλέγει την γνωστοποίηση και κάνει τροποποίηση των στοιχείων.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του καταστήματος είναι η τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο δήμο ενώ στην αλλαγή στοιχείων δραστηριότητας (προσθήκη, αλλαγή) είναι και η πληρωμή του παραβόλου (185 ευρώ) στο Δήμο.
 • Στην περίπτωση αλλαγής φορέα δραστηριότητας, καθώς και στην περίπτωση που η μεταβολή συνίσταται στην προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας, οφείλεται να τηρείται στο φάκελο του καταστήματος επικαιροποιημένη βεβαίωση κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της KYA οικ. 16228/17.05.2017 και οι υπηρεσίες του δήμου μπορούν να αναζητήσουν εξ αρχής τα δικαιολογητικά για την χορήγηση επικαιροποιημένης βεβαίωσης της αρχικής, εφόσον έχει επέλθει τροποποίηση των στοιχείων στα οποία βασίστηκε η έκδοση της προηγούμενης (χρήσεις γης, κανονιστικές πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006, αρχαιολογικά ευρήματα).

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 1. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται εντός του καταστήματος όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1-5 καθώς και του άρθρου 9 (Τήρηση μέτρων πυροπροστασίας) της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (ΦΕΚ Β 1723/17).
 2. Ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας δραστηριότητας φέρει την ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία.(αρθρ. 3, παρ.5 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017).
 3. Συμπληρώνεται και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 το οποίο αφορά υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον Υγειονομικό υπεύθυνο του καταστήματος και η οποία πρέπει να φυλάσσεται στο κατάστημα.
 4. Σε περίπτωση παύσης των εργασιών υποβάλλεται το Παράρτημα Β΄ με την ένδειξη ΑΚΥΡΩΣΗ. (αρθρ. 5 παρ.15 της ΚΥΑ16228/18-5-2017, ΦΕΚ Β 1723/17).
 5. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης θα διενεργηθεί έλεγχος από τις εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες (Υγειονομική Υπηρεσία, Πυροσβεστική, Πολεοδομία, Ελληνική Αστυνομία κτλ.).
 6. Εάν διαπιστωθούν από την αρμόδια υπηρεσία αδειοδοτήσεων παραβάσεις περί των δηλωθέντων στην γνωστοποίηση, τότε επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις του άρθρου 14 της ΚΥΑ 16228/18-5-2017 (ΦΕΚ Β 1723/17).

 
 
Αρχεία:
1. Αίτηση για βεβαίωση εγκατάστασης
2. Υ.Δ. ιδιοκτήτη καταστήματος
3. Υ.Δ. ιδιοκτήτη του κτιρίου


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123