-ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Χορηγείται από την υπηρεσία).

           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση :

1.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας αιτούντος ή άδεια διαμονής για Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους μη μέλους της Ε.Ε. Ή ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδειας διαμονής για τους υπηκόους των χωρών μελών της Ε.Ε..
2.    Επικυρωμένο αντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας (από Πολεοδομία).
3.    Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης υπογεγραμμένη από μηχανικό, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης σύμφωνα με τον Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, του Κανονισμού Πυροπροστασίας καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων για την αιτούμενη χρήση και περιγράφονται αναλυτικά στα νομιμοποιητικά στοιχεία αυτού (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, κτίριο προϋφιστάμενο του 1955 κλπ).
4.    Αντίγραφα στοιχείων νομιμότητας του χώρου στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δηλώσεις αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτου διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κλπ).
5.    Σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν, σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί των σχεδίων, στα οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του Κ.Υ.Ε., περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (π.χ. αποχωρητήρια για Α.Μ.Ε.Α)
6.    (Για επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών) εις τριπλούν αναλυτικό επικαιροποιημένο διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, όπου απαιτείται, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από επιστήμονα σχετικής ειδικότητας.
7.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 από αδειούχο Μηχανολόγο – Μηχανικό (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου αδείας του Μηχανικού για την αρτιότητα της ηλεκτρικής εγκατάστασης του χώρου σύμφωνα με τον κανονισμό της Δ.Ε.Η .
            (Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι το εξής:
            Είμαι Μηχανολόγος – Μηχανικός κάτοχος της υπ΄αριθμ. …………άδειας και από τον έλεγχο που              
            ενήργησα στο κατάστημα….(είδος καταστήματος)…του …….(ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη)….το        
            οποίο βρίσκεται ……….(οδός και    αριθμός)……διαπίστωσα ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση             
            είναι ακίνδυνη και ασφαλής και ανάλογη με τον προορισμό και τη χρήση του καταστήματος).     
8.    Υπεύθυνη Δήλωση α) ορισμού του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου από τον εκπρόσωπο της εταιρείας και β) αποδοχής από τον ορισθέντα.
9.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) του Ποινικού Μητρώου, για τα καταστήματα στα οποία καταναλώνονται οινοπνευματώδη ποτά (π.χ. μπαρ, καφετέριες, καφενεία, αναψυκτήρια, πιτσαρίες, κ.λ.π.), τα κέντρα διασκέδασης, καθώς και τα κυλικεία σχολείων, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………….δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.  2 του Π.Δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει.
10.    Βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας. Μπορεί να γίνει και υπηρεσιακή αναζήτηση με την κατάθεση υπεύθυνων δηλώσεων του ενδιαφερόμενου και του μηχανικού θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. (Δ/νση ΛΑΡΝΑΚΟΣ 18 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  ΤΗΛ.: 2105790100)
11.    Παράβολο 185 ευρώ ( από το ταμείο του Δήμου).
12.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που το κατάστημα είναι ιδιόκτητο υπεύθυνη δήλωση από τον ίδιο.
13.    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Δ.Ο.Υ. Έναρξης επιτηδεύματος εφ΄ όσον ελεγχθούν τα δικαιολογητικά του υπό ίδρυση καταστήματος.
14.    Ένα φάκελο με λάστιχα.
    
         

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

–   Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής και όλα τα φωτοαντίγραφα πρέπει να είναι ευανάγν
ωστα & νόμιμα θεωρημένα όχι απλές φωτοτυπίες.
–   Το ίδιο είδος καταστήματος θα αναγράφεται σε όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται.
–   Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από τον ενδιαφερόμενο προσωπικά ή νόμιμο εκπρόσωπο ή διαχειριστή της εταιρείας ή εκπρόσωπο του καταθέτη με την προσκόμιση θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότησης.
–   Μέχρι να χορηγηθεί η άδεια, δεν είναι επιτρεπτή η λειτουργία του καταστήματος.
    Στη περίπτωση αυτή θα σφραγίζονται αυτεπάγγελτα σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του Ν.3463/08.06.2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α) σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 9 της Y1γ/Γ.Π/οικ.96967/12 υγειονομικής διάταξης.
–   Αν για οποιοδήποτε λόγο το κατάστημα παύσει να λειτουργεί η χορηγούμενη άδεια επιστρέφεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία μας.
–   Σχετικά με το ΚΑΠΝΙΣΜΑ ισχύει ολική απαγόρευση σύμφωνα με τον νόμο 3868/2010 (ο οποίος τροποποιεί τούς νόμους Ν.3730/2008 και 3370/2005) και την υπ. αριθμ. 104720/2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Επιπλέον υπάρχει υποχρέωση εφοδιασμού με «Βιβλίο αναφοράς»
–   Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από δήμους, είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς.

Αρχεία:

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123