Δείτε την περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018.
Αρχεία:
1.
Διακήρυξη
2.
Μελέτη
3.
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.
ΤΕΥΔ.