Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ψυκτών νερού δικτύου με φίλτρο.