Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας- Περίοδος 06/2016.