Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας – Περίοδος 04/2015 (21.04.2015)