Η Περιφέρεια Αττικής έχει προχωρήσει στο πρόγραμμα  «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους», το οποίο απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και τα νοικοκυριά, στα οποία έχει γίνει διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
Μέσω του προγράμματος αυτού παρέχονται συγκεκριμένες διευκολύνσεις (ρύθμιση της οφειλής, κάλυψη δαπάνης επανασύνδεσης μέσω πληρωμής της πρώτης δόσης κ.ά.), έτσι ώστε κανένας πολίτης να μη στερείται του βασικού αυτού κοινωνικού αγαθού.
Η Περιφέρεια Αττικής είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την αποδοχή των αιτημάτων των πολιτών, καθώς και για την διαδικασία της περαιτέρω εξέτασης και αντίστοιχα ένταξής τους, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προσκομισθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Για πληροφορίες σχετικά με τις αρχές του προγράμματος, καθώς για τον τρόπο ένταξης στο πρόγραμμα (δικαιολογητικά και αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας) πατήστε εδώ.