Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας- Περίοδος 30/09/2015