Μεταδημότευση άγαμου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
3. Βεβαίωση για την διετή μόνιμη κατοικία στο Δήμο μας από το τμήμα Δημοτικής κατάστασης
4. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (εφόσον τα στοιχεία στο πιστοποιητικό είναι ελλιπή)
Τα δικαιολογητικά 2 & 4 αναζητούνται από την υπηρεσία μας.
Αρχεία
• Έντυπο αίτησης για άνοιγμα μερίδας στο δημοτολόγιο λόγω μεταδημότευσης αγάμου
• Έντυπο αίτησης για βεβαίωση διετούς μόνιμης κατοικίας