Δήμος Πετρούπολης

Αγορά ακινήτου για την κάλυψη των Πολιτιστικών αναγκών του Δήμου Πετρούπολης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Ότι προκειμένου να αγορασθεί ακίνητο για την κάλυψη των Πολιτιστικών αναγκών του Δήμου Πετρούπολης με διενέργεια φανερής μειοδοτικής δημοπρασίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη Δ/νση Οικονομικών – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας (μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου Πετρούπολης ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης) που εδρεύει στο Δημαρχείο (Κ. Βάρναλη 76-78), μέχρι και την 2-6-2020 και ώρα 11:00.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί τους όρους που περιγράφονται στα Άρθρα 1 και 2 της Διακήρυξης καθώς και στην Τεχνική Περιγραφή και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Γεωγραφική Θέση: Το νέο κτίριο να βρίσκεται εντός εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Πετρούπολης. Κατά προτίμηση εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας στο Δήμο Πετρούπολης, όπως αυτό παρατίθεται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης.
Εμβαδόν: Κατ’ ελάχιστο 430 τ.μ. κατανεμημένο ανάλογα με τις δράσεις (χώροι κοινού, χώροι εργασίας, χώροι συνάθροισης, βοηθητικοί χώροι). Μεγαλύτερο εμβαδόν είναι προτιμητέο καθώς οι ανάγκες είναι συνεχώς αυξανόμενες. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η  πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Η αγορά ολοκληρώνεται με την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς που θα συνταχθεί από συμβολαιογράφο επιλογής του Δήμου και τη μεταγραφή του συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο Ιλίου.
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να παραδοθεί σε προθεσμία που θα ορίσει η επιτροπή διαγωνισμού και θα αναγραφεί στο συμβόλαιο.
Το τίμημα του ακινήτου θα καταβληθεί μετά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο αρ. 8 της διακήρυξης.
Όλες οι δαπάνες εργασιών που απαιτούνται μέχρι την παραλαβή του κτιρίου, έτοιμου για τη λειτουργία από το Δήμο Πετρούπολης, βαρύνουν τον πωλητή του ακινήτου. Όλες δε οι εργασίες όπως αυτές θα υποδειχθούν αρμοδίως από τον Δήμο Πετρούπολης και σύμφωνα με το οικείο πρακτικό καταλληλότητας θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνες του πωλητή σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης και τις κείμενες διατάξεις και τις υποδείξεις του πρακτικού της επιτροπής καταλληλότητας.
Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης του ακινήτου έτοιμου προς χρήση από τον Δήμο Πετρούπολης, σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και τις υποδείξεις του πρακτικού επιτροπής καταλληλότητας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από υπογραφής συμβολαίου αγοραπωλησίας.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να έχουν αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου ή σε περίπτωση που ανήκει εξ΄ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά θα γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες του κτιρίου (συγκυριότητα) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 θα προσκομίζονται απο κάθε ιδιοκτήτη με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο Άρθρο 3Α της διακήρυξης.
Τη Διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης κ. Σπυρίδωνα Παπαθανασίου, οδός Κ. Βάρναλη αρ. 76 – 78, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 213-2024449, Δ/νση ηλεκτρ. ταχ.: esoda@petroupoli.gov.gr
Τα έξοδα της δημοσίευσης του διαγωνισμού αυτού, αρχικού και επαναληπτικού, βαρύνουν τον πωλητή.

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ