Συνοπτική κατάσταση Προϋπολογισμού για το διάστημα 01/01-30/04/2019.