Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Παιδίατρο, για την παροχή ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών και την παροχή συμβουλών, των επτά (7) Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πετρούπολης.
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
➢ Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής, με την ειδικότητα του Παιδιάτρου.
➢ Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
➢ Εργασιακή Εμπειρία.

Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Προγραμματισμού & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πετρούπολης. Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους, στο aitisi@petroupoli.gov.gr, από 26/11/2021 έως και 30/11/2021.

 

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση